برنامه کلاس ها

کشف ساعت و برنامه های کلاس ها

جمعه

پاورفلو

مژگان برومند

9:00 ~ 11:00

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

11:00 ~ 12:00

فلو گروهی

ندا رحمتی

14:00 ~ 15:30

پاورفلو

نیلوفر خلیلی

18:00 ~ 20:00

پنجشنبه

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

9:00 ~ 11:00

فلو گروهی

سارا فلاحی

11:00 ~ 12:00

پاورفلو

پروانه رضایی

14:00 ~ 15:30

پاورفلو

مژگان برومند

18:00 ~ 20:00

چهارشنبه

پاورفلو

مژگان برومند

9:00 ~ 11:00

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

11:00 ~ 12:00

فلو گروهی

ندا رحمتی

14:00 ~ 15:30

پاورفلو

نیلوفر خلیلی

18:00 ~ 20:00

سه شنبه

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

9:00 ~ 11:00

فلو گروهی

سارا فلاحی

11:00 ~ 12:00

پاورفلو

پروانه رضایی

14:00 ~ 15:30

پاورفلو

مژگان برومند

18:00 ~ 20:00

دوشنبه

پاورفلو

مژگان برومند

9:00 ~ 11:00

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

11:00 ~ 12:00

فلو گروهی

ندا رحمتی

14:00 ~ 15:30

پاورفلو

نیلوفر خلیلی

18:00 ~ 20:00

یکشنبه

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

9:00 ~ 11:00

فلو گروهی

سارا فلاحی

11:00 ~ 12:00

پاورفلو

پروانه رضایی

14:00 ~ 15:30

پاورفلو

مژگان برومند

18:00 ~ 20:00

شنبه

پاورفلو

مژگان برومند

9:00 ~ 11:00

یوگا آشتانگا

ساناز احمدی

11:00 ~ 12:00

فلو گروهی

ندا رحمتی

14:00 ~ 15:30

پاورفلو

نیلوفر خلیلی

18:00 ~ 20:00